Porady

Jakie odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym?

Za każdym razem wypadki przy pracy w rolnictwie stanowią trudną, dramatyczną sytuację nie tylko dla osoby, która została poszkodowana w takim zdarzeniu, ale również dla członków jej rodziny. W zależności od wagi zdarzenia, może doprowadzić do powstania mniejszych obrażeń, ale może też dojść do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Oczywiście w związku z wypadkiem, do którego doszło podczas wykonywania działalności rolniczej, osobie poszkodowanej przysługuje odpowiednie odszkodowanie. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.

 

Wypadki w rolnictwie i związane z tym odszkodowania

Każdy rolnik wykonujący działalność zawodową w zakresie uprawy roślin lub hodowli zwierząt musi być obowiązkowo ubezpieczony w KRUS, czyli Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oznacza to obowiązek płacenia różnych składek (podobnie jak inni przedsiębiorcy w ZUS), do których zalicza się składka wpłacana w ramach ubezpieczenia wypadkowego. Oznacza to, że niebezpieczne wypadki w rolnictwie należy zgłaszać do KRUS, który jest organem właściwym dla rolników. Oczywiście zdarzenie musi spełniać wymogi ustawowe, aby zakwalifikować je jako wypadek w rolnictwie.

 

Wypadki przy pracy w rolnictwie – co warto wiedzieć?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami za wypadki przy pracy w rolnictwie uznaje się jako zdarzenia spowodowane przez zewnętrzne przyczyny, które nastąpiły w czasie wykonywania różnych prac i czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, uprawy roślin czy też hodowli zwierząt. Do takich sytuacji kwalifikują się wypadki na terenie gospodarstwa rolnego albo domowego powiązanego bezpośrednio z gospodarstwem rolnym, na którym pracuje osoba poszkodowana. Można do nich zaliczyć wypadki w drodze do gospodarstwa rolnego i w drodze powrotnej, w miejscach poza gospodarstwem (gdy czynności dotyczą działalności rolniczej) oraz w drodze do takich miejsc i drodze powrotnej.

Odszkodowanie dla rolników przysługuje również pomocnikom rolników, gdy nagły wypadek wywołany przyczyną zewnętrzną nastąpił w czasie wykonywania przez pomocnika obowiązków, określonych w umowie o pomocy przy zbiorach. Jak widać istotną kwestią jest wykazanie, że dana czynność, w ramach której doszło do wypadku, była rzeczywiście związana z prowadzoną działalnością rolniczą. Jeśli nie uda się tego wykazać w KRUS, wówczas nie ma żadnych szans na otrzymanie odszkodowania.

 

Zgłoszenie wypadku rolniczego

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy rolniczej to zdarzenie takie należy zgłosić do KRUS bez zbędnego opóźnienia. Rolnik ma czas na poinformowanie najbliższej placówki terenowej o wypadku w ciągu 6 miesięcy począwszy od daty wypadku. Zgłoszenia może dokonać nie tylko rolnik, ale również członkowie jego rodziny lub inne osoby. Wypadek można zgłaszać ustnie, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

Odszkodowanie dla rolników w związku z wypadkiem

Głównym świadczeniem wypłacanym przez KRUS jest odszkodowanie jednorazowe, należące się rolnikom, którzy byli ubezpieczeni i regularnie płacili swoje składki. Bardzo ważną kwestią jest ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu (stały lub długotrwały), na podstawie którego określana jest kwota odszkodowania. Stały uszczerbek oznacza naruszenie sprawności organizmu bez szans na poprawę, natomiast uszczerbek długotrwały to naruszenie sprawności, przekraczający 6 miesięcy.

 

Od 2018 roku rolnikom przysługuje odszkodowanie w wysokości 809 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku wypadku rolniczego. Jeśli dojdzie do choroby zawodowej lub uzyska się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku wypadku rolniczego, wówczas odszkodowanie wynosi 16180 zł. To oraz inne świadczenia mogą oczywiście ulec zmianie, dlatego warto uzyskać informację w KRUS lub cyklicznie odwiedzać strony internetowe, takie jak https://www.okiemrolnika.pl/prawo-i-finanse/wypadki-w-rolnictwie.

Podobne artykuły